Condicions d’ús i Política de privacitat

Consulta les condicions d’ús i la política de privacitat i de cookies del portal de Nexdom.

Aquestes condicions d’ús i la política de privacitat poden ser revisades o modificades pel RACC en qualsevol moment, inclosa una nova redacció de la web, i seran aplicables des d’aquell moment.

CONDICIONS D’ÚS

1. DEFINICIONS

En aquestes condicions d’ús, els següents termes significaran:

RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035, (CIF: G-08307928); societat propietària dels portals.

Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el RACC i l’usuari, en l’accés al portal i l’ús d’aquest per l’usuari.

Portal: El conjunt de pàgines web ubicades al lloc d’internet (url) nexdom.racc.es.

Productes: Els béns i serveis que s’ofereixen a través del portal perquè l’usuari els valori i adquireixi.

Usuari: La persona física o jurídica que accedeix al portal i l’usa.

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El servei

El servei prestat pel RACC és el d’oferir als usuaris gratuïtament l’accés al portal i l’ús d’aquest, a través de les pàgines web del qual poden obtenir informació sobre reformes de la llar i sol·licitar pressupostos.

L’usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei o producte, com ara el pagament d’un preu.

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: Les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats al portal, o a través del portal, són únicament i exclusiva entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que el RACC no serà responsable dels danys i perjudicis, del tipus que siguin, que resultin de les transaccions o de la presència d’aquests publicitaris al portal. En concret, el RACC no garanteix ni es responsabilitza dels vehicles oferts al portal, perquè el contracte de compravenda d’aquests se subscriu amb el venedor (concessionari, o particular en el cas dels vehicles de segona mà).

Enllaços: L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre el RACC i el titular del lloc web corresponent. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associacions (d’ara endavant, enllaços) amb altres llocs web (www) possibilitats des del portal no comporten una garantia del RACC a l’usuari.

2.3 Parts contractants i disputes

Si no s’estableix expressament el contrari, el RACC no és part de, ni està involucrat en, ni és responsable de les transaccions, els acords, els contractes o les disputes entre els usuaris i el venedor respectiu del producte. En cas de disputes, l’usuari allibera el RACC, i els seus agents i treballadors, de qualsevol litigi, reclamació o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionats o sorgits d’aquests acords, transaccions, contractes o disputes.

3. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

3.1 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del portal sempre té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que el RACC pateixi com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l’usuari per virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb l’ús del portal.

3.2 Compliment de les lleis

L’usuari es compromet a accedir al portal i a fer-lo servir d’acord amb la llei, les condicions d’ús, i també amb la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no fer servir el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers de qualsevol manera.

3.3 No interferència del portal

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del portal material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris de fer servir el portal i gaudir-ne; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, danyí, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin originar reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o altres components danyosos capaços d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (vi) l’usuari no estigui facultat per a transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que (i) no interferirà en el portal o en els servidors connectats al portal i obeirà els requeriments, sistemes i procediments del portal; (ii) no obtindrà accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; (iii) no influirà en el portal de manera que afecti negativament les transaccions d’altres usuaris; (iv) no amenaçarà ni coaccionarà altres usuaris; (v) no emmagatzemarà ni recopilarà dades personals o professionals d’altres usuaris; (vi) no actuarà de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vi) no durà a terme pràctiques que representin competència deslleial.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que no mostrarà, vendrà, transmetrà, emprarà, emmagatzemarà, extraurà o explotarà els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris.

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DEL PORTAL

El RACC podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina del portal. La navegació pel portal implica (i) l’acceptació de les condicions d’ús del portal i que (ii) l’acceptació és permanent, constant i ratificada, i aquesta acceptació s’entendrà sempre referida a les condicions d’ús vigents en cada moment.

5. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol software emprat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel•lectual i industrial.
Sense el consentiment exprés del RACC, l’usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el portal o el seu contingut. L’usuari no podrà connectar el portal amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés al portal a terceres parts.

No llicència: El RACC no atorga cap llicència ni autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal o el seu contingut.

6. INDEMNITZACIÓ

L’usuari defendrà, mantindrà indemne i indemnitzarà el RACC, les seves filials, directius, propietaris, treballadors, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que els ocasioni com a conseqüència (i) de l’ús del portal per l’usuari, (ii) de l’incompliment per l’usuari de les condicions d’ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, (iv) de la lesió de drets de tercers per part de l’usuari.

7. GENERAL

7.1 Comunicacions

otes les comunicacions que hagin de fer-se el RACC i l’usuari es faran per correu electrònic (i) quan s’adrecin al RACC, a l’adreça electrònica inforacc@racc.es i, (ii) quan s’adrecin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat. L’usuari també podrà comunicar-se amb el RACC a través de l’Oficina Virtual del RACC a Facebook i Twiter.

La resposta del RACC dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el funcionament correcte del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en l’enviament.

Les dades facilitades per l’usuari en el correu electrònic o missatge seran tractades d’acord amb les disposicions vigents en matèria de protecció de dades.

7.2 Llei aplicable i jurisdicció competent

El portal i les condicions d’ús es regiran i interpretaren per les lleis vigents a Espanya.

El RACC i l’usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de, o que estigui relacionada amb, aquestes condicions d’ús o el portal. Amb aquesta finalitat, les reclamacions es podran presentar per telèfon, per correu electrònic o be al web del RACC.

En cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per a resoldre-la els jutges o tribunals que corresponguin segons la normativa vigent.

Així mateix, l’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea mitjançant el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.3 Cessió o transmissió

Els drets i les obligacions de l’usuari al portal no podran ser cedits ni transmesos, totalment o parcialment, per l’usuari a tercers sens el consentiment previ del RACC amb aquesta finalitat.

L’usuari autoritza, des d’ara, al RACC a cedir els seus drets i les seves obligacions al portal a tercers exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat política de privacitat, i sempre d’acord amb el previst a la protecció de dades.

7.4 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula del portal o d’aquestes condicions d’ús fos declarada totalment o parcialment nul•la o ineficaç, la nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d’aquesta, que sigui nul•la o ineficaç. La resta de clàusules del portal o d eles condicions d’ús subsistiran. Aquesta disposició, o la part d’aquesta que sigui afectada, es tindrà per no posada, tret que afecti les clàusules o condicions d’ús de manera integral, per ser-hi essencial.

7.5 Acord únic

Les condicions d’ús contenen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre totes dues.

Versions de les Condicions d’Ús

Versió Data
Inicial 26/08/2019
Última actualització 17/06/2021

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Consulta la política de privacitat i de videovigilancia del RACC.

La seva privacitat és molt important per al RACC.

Hem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que recopila el RACC a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com utilitzem aquestes dades i amb quina finalitat.

Tingui en compte que, quan ens referim a «dades personals», ens estem referint a tota la informació sobre una persona física (no a una empresa) identificada o la identitat de la qual es pugui determinar.

Quines dades personals recopila el RACC?

Les dades que recopilem depenen del context de les seves interaccions amb el RACC.
Entre les dades que recopilem es poden incloure noms i dades de contacte.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és el RACC o l’empresa del nostre grup que li ofereix el servei contractat.

• Identitat: Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC o el Club), amb NIF: G-08.307.928, o l’empresa del Grup RACC que ofereix el servei contractat (vegeu www.racc.es/quienessomos).

• Adreça postal: Avinguda Diagonal, 687, 08028 Barcelona. • Telèfon: 900 357 357
• Correu electrònic: inforacc@racc.es

• Contacte del Delegat de Protecció de Dades del RACC: dporacc@racc.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Tractarem les seves dades amb la finalitat de porporcionar-li la informació sol·licitada i realitzar un seguiment comercial de la informació facilitada per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

El tractament de les seves dades personals es duu a terme sobre la base de la petició realitzada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades es comunicaran al Grup RACC. La relació d’empreses del Grup RACC, la trobarà a www.racc.es/quienessomos. La comunicació de les seves dades es realitzarà amb les finalitats següents:

– Facilitar-li la informació sol·licitada.

– Complir obligacions legals. El RACC comunicarà les seves dades als organismes públics i judicials competents quan tingui l’obligació legal de fer-ho.

– Amb finalitats administratives internes, com ara facilitar la contractació de productes i serveis d’altres entitats del Grup RACC.

Com hem obtingut les seves dades?

Les seves dades ens han estat facilitades directament per vosté.

Les categories de dades que es tracten són dades d’identificació (nom, cognoms) i de contacte (adreça electrònica i número de telèfon).

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

Vostè també podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i nosaltres passarem a cancel·lar les seves dades.

La cancel·lació de les seves dades es realitzarà per bloqueig. Amb aquest mètode, el RACC no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per posar-les a disposició de les autoritats públiques o judicials i per atendre les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantingudes amb el RACC, i passarem a suprimir-les físicament quan hagin transcorregut aquests terminis.

Videovigilància en instal·lacions del Grup RACC

Responsable del tractament: les seves dades personals són tractades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (GRUP RACC). Pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del RACC a través de l’adreça següent: dporacc@racc.es.

Finalitat del tractament: les dades personals seran tractades amb finalitats de videovigilància i seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

Legitimació del tractament: el tractament de les seves dades personals es porta a terme sobre la base de l’interès legítim en la protecció de les persones, els béns i les instal·lacions del RACC.

Destinataris: en cas que siguin sol·licitades, les imatges poden ser facilitades a jutges o tribunals o bé als cossos i les forces de seguretat de l’Estat que sol·licitin les gravacions. Aquesta comunicació s’empara en el compliment d’una obligació legal i en la prevenció de delictes.

onservació de les dades: les imatges s’eliminaran en el termini màxim d’un mes des que s’hagin pres, llevat que calgui conservar-les per requeriment de les autoritats. Els sistemes de gravació s’ubicaran en un lloc vigilat o d’accés restringit, i només tindrà accés a les imatges el personal autoritzat.

Drets: pot exercir els drets d’accés, supressió i limitació del tractament adreçant-se al delegat de Protecció de Dades del RACC mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dporacc@racc.es o per correu postal adreçant-se a l’avinguda Diagonal, 687 – 08028 Barcelona (a l’atenció del delegat de Protecció de Dades del RACC). Ha d’aportar una còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.

Aquesta política de privacitat està subjecta a actualitzacions?

Sí, és possible que modifiquem la nostra política de privacitat a mesura que incorporem nous serveis i productes a la nostra oferta, i quan la tecnologia i la legislació canviïn.

Per saber quan s’ha revisat aquesta política de privacitat per última vegada, ha de consultar la llegenda «última actualització» que apareix a la part inferior d’aquesta pàgina.

Ens comprometem a tenir l’última versió de la nostra política de privacitat accessible en tot moment al nostre web.

Versions de la Política de Privacitat

Versió Data
Inicial 26/08/2019

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Aquest web utilitza cookies i/o tecnologies similars que enmagatzemen i recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses com, per exemplereconèixer-te com a usuariobtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingutEls usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen en aquesta política.Aquest lloc web és accessible sense necessitat que estiguin activades les cookies, si  poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis determinats que requereixen d’una major seguretataixí com algun dels serveis prestats mitjançant la nostra pàgina web. 

Quins tipus de cookies fa servir aquesta pàgina web?

Tipus de cookies 

Aquest lloc web utilitza cookies que permeten el funcionament i la prestació de serveis oferts en el mateix. Al navegar per aquest lloc web fem servir diferents tipus de cookies, com són les cookies de sessió i les cookies persistents. Les de sessió són les dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió i desapareixen a l’acabar la sessió. Les galetes persistents són aquelles en què les dades segueixen emmagatzemades en el terminal de l’usuari i que poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys. A mésaquestes ookies poden ser pròpiesés a dircreades i gestionades per RACC o de tercersés a dircreades i gestionades per tercers aliens al RACC. A continuació, t’oferim informació de les mateixes i l’opció d’acceptar o rebutjar el seu ús en el teu equip. 

Finalitats i gestió de les cookies 

T’indiquem les finalitats de les cookies que utilitzem, i pots acceptar o rebutjar la utilització de cadascuna d’elles o si ho prefereixes pots configurar-les, acceptar-les en el següent enllaç: 

Quin ús fem de les cookies?

Fem servir les cookies per:

i) Mostrar la nostra pàgina web, fer que funcioni correctament, crear el teu compte d’usuari, iniciar la teva sessió. Aquestes cookies tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni correctament, per recordar les teves preferències i per ajudar-te a fer servir la nostra pàgina web de manera eficient i efectiva, com ara recordant el teu usuari. El portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions relacionades als fitxers cookies, tot i que això pot impedir el funcionament correcte dels mecanismes de seguretat per a serveis determinats que requereixen una major seguretat.

ii) Entendre com fan servir la pàgina web els nostres usuaris, detectar què funciona i què no, optimitzar i millorar la pàgina web i assegurar-nos que els nostres usuaris continuen considerant la nostra pàgina web interessant i rellevant.

iii) Mostrar anuncis del RACC en altres pàgines web (retargeting). Aquestes cookies les emmagatzemen tercers de confiança. L’ús de les cookies d’aquestes empreses està subjecte a les seves condicions de privacitat pròpies. (Llegeix “Cookies de tercers)

Com puc gestionar les cookies?

Es pot acceptar o rebutjar les cookies en el següent enllaç: 

També pots acceptar o rebutjar les cookies modificant la configuració del navegador, tot i que rebutjar-les pot impedir que els mecanismes de seguretat funcionin correctament per a determinats serveis que requereixen una major seguretat, així com alguns dels serveis prestats a través de la nostra pàgina web. Tot seguit et donem les instruccions per activar les cookies i per eliminar-les:

Període de conservació

Les cookies seran usades mentre continuï en vigor la seva autorització i, en tot cas, durant el termini especificat en cadascuna de les cookies. No obstant aixòaquesta durada no superarà en cap cas els 24 mesos.

Actualització de la política de cookies

La política de cookies es podrà modificar d’acord amb les exigències legals, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que en consultin el contingut.

Si vols més informació sobre l’ús de cookies, pots posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica següent: inforacc@racc.es